Regionális és Környezetgazdaságtan Mesterszak (MSc) felvételi tájékoztató

Csutora Mária

Fenntartható fogyasztás

Szubjektív jóllét a növekedés utáni gazdaságban

Karbonlábnyom számítása a Greenhouse Gas Protocol szerint

Vállalati fenntarthatósági mutatók

Nemzeti fenntarthatósági és jóléti mutatók

Környezeti kontrolling

Vállalati ellátási láncok zöldítése

Kijutás a környezeti csapdahelyzetekből. Sikeres esetek.

A környezettudatossági rések és a cselekvés-eredmény szakadék felszámolása

Az alternatív energia piaci lehetőségei Magyarországon

Harangozó Gábor

Környezeti teljesítményértékelés

 1. Vállalatok és egyéb szervezetek környezeti teljesítményének értékelése. Különböző módszerek áttekintése, összehasonlítása. A környezeti és a pénzügyi teljesítmény kapcsolata. A teljesítményértékelés eredményeinek gyakorlati alkalmazása.
 2. Környezetirányítási rendszerek, környezeti menedzsment eszközök
 3. Csodaszer vagy kötelező tartozék? Környezetirányítási rendszerek bevezetésének lehetősége, tapasztalatai és eredményessége különböző iparágakban. Konkrét esettanulmány(ok) segítségével a bevezetés tapasztalatainak értékelése, további javaslatok megfogalmazása

Környezeti kommunikáció

 1. A környezeti kommunikáció eszköztárának áttekintése, egy vagy több kiválasztott eszköz nemzetközi és hazai elterjedésének vizsgálata. Hiteles kommunikáció vs. zöldre festés. A téma feldolgozása az elméleti áttekintés mellett mindenképpen igényel gyakorlati munkát is (esettanulmányok készítése, iparági áttekintés)

Megújuló energia

 1. A hazai megújuló energiapolitika az EU-s szabályozás tükrében. Konkrét kiválasztott megújuló energiaforrás hazai alkalmazhatóságának vizsgálata (nemzetközi tapasztalatok áttekintése, keresleti-kínálati oldal hazai sajátosságai, költség-haszon elemzés)

Kiss Károly

Környezetvédelmi adók és támogatások

 1. Környezetvédelmi adók Magyarországon: fajtáik, részarányuk, hogyan változtak az elmúlt években, összevetésük valamelyik nyugat-európai országéval
 2. Milyen környezetileg káros támogatások vannak érvényben Magyarországon, összehasonlításuk valamelyik kis nyugat-európai országéiva

Környezetbarát közlekedés

 1. A környezetbarát autók legújabb generációi: előnyeik és hátrányaik közgazdasági elemzése
 2. A közúti közlekedés által okozott környezeti károk; a közúti közlekedés társadalmi mérlege

Megújuló energiák

 1. Megújuló energia-termelés Magyarországon: fajták, arányok, gazdaságosság és összevetés valamelyik nyugat-európai országgal
 2. Kifizetendő lenne-e házunk környezetbarát működtetése (megújuló energiákkal, helyi szennyvíztisztítással stb.)?

Kocsis Tamás

Fenntarthatóság és népesedés

 1. Számos ökológus és környezeti problémák iránt érzékeny elemző a népességrobbanást jelöli meg a fenntarthatóságra leselkedő problémák egyik legfontosabbikának. E kérdés beható vizsgálata több szempontból is lehetséges, így elemezhető a probléma az újabban, helyi szinten jelentkező népességfogyás tükrében; a harmadik világ, illetve a fejlett nyugat kapcsolatának összefüggésében; a gyermekvállalás (vagy gyermektelenség) externális hatásaként, illetve az emberi jogok szempontjából (is).

A fenntarthatóság globális összefüggései (pl. a GDP, az ökológiai lábnyom stb.) alapján.

 1. Mely országok vagy országrészek fenntarthatóbbak inkább? Ezek anyagi értelemben gazdagabbak, vagy inkább a szegényebbek? A téma alapos körüljárása feltételezi olyan alapkérdések tisztázását is, mint például hogy mit értsünk gazdagság, illetve szegénység alatt; mit értünk fenntarthatóság alatt; mikor és milyen szempontból tekinthetünk fejlettnek egy országot vagy közösséget; stb

Fenntarthatóság és kereszténység

 1. Számos gondolkodó az uralkodó, modern, anyagias világlátást tartja környezeti problémáink első számú okának. A kereszténység vallása emberi problémáink egyik fő okaként szintén az anyagiasságot jelöli meg, tehát a fenntarthatóság és a kereszténység közötti párhuzam felismerése nem nehéz feladat. Más oldalról viszont sokan a kereszténységet látják modern, anyagias korunk előfutárának, így a kérdés beható elemzése, valamilyen konkrét részproblémát körüljárva, izgalmas vállalkozás

A tisztább termelés mikroökonómiája

 1. A cső végi (extenzív), illetve a tisztább termelésen alapuló (intenzív) környezetvédelmi megoldások empirikus összehasonlítása egy vagy több vállalat adatainak felhasználásával. Egy ilyen munka irányadó lehet más, még döntéshozatal előtt álló vállalatok költség-haszon alapú, haszonmaximalizálást szem előtt tartó döntéseinek meghozatalához.

Marjainé Szerényi Zsuzsanna

A környezetgazdaságtani elméleti eszköztár alkalmazása a vállalatoknál

 1. Esettanulmány jelleggel konkrét vállalatoknál annak vizsgálata, hogy egy adott eszköz (adó, normatív szabályozás, büntetés, termékdíj stb.) hogyan jelenik meg a vállalatnál, milyen tapasztalataik vannak, érdemes-e az esetleges kedvezményeket igénybe venni stb

Hulladékgazdálkodás

 1. Egy település, egy régió hulladékgazdálkodási esettanulmánya, közgazdasági értékelése

Környezetvédelem egy településen

 1. A lakóhely vagy egy szabadon választott település környezetvédelmi stratégiájának értékelése, történeti áttekintése, javaslattétel további lehetőségekre (esettanulmány

Szabadon választott téma egyeztetéssel

Zsóka Ágnes

Vállalatok környezettudatos irányítása, ennek eszközei

 1. A környezettudatos vállalatirányítás komplex fogalom, mely a vállalatirányítási eszközök helyes, jól összehangolt, és a fenntarthatóság elveinek megfelelő alkalmazását feltételezi. Megvizsgálhatók a vállalatirányítási eszközök közötti kapcsolódási pontok, ezek egymásra épülése és megvalósulása a gyakorlatban, de ki is lehet választani egy-egy eszközt (KIR, környezeti számvitel és pénzügyek, marketing, teljesítményértékelés, stb.), amelynek mélyebb elemzése lehet a dolgozat témája

Környezettudatos szervezeti kultúra

 1. a szervezetelméletek és a szervezeti magatartásra vonatkozó irodalom egyik nagyon érdekes és a fenntarthatóság szempontjából feltétlenül releváns területe a szervezeti kultúra. A vállalat működésének (gazdasági, társadalmi, környezeti) fenntarthatósága kapcsán jogosan vetődik fel a kérdés, vajon a vállalat szervezeti kultúrája milyen mélységben tükrözi azokat az elveket, értékeket (felelősségvállalás, fenntarthatóság, stb.), amelyeket a vállalatok oly szívesen hangoztatnak. Mi a szervezeti kultúra szerepe a fenntartható és felelős vállalati működés megvalósításában

Környezeti marketing

 1. A környezettudatos vállalatirányítási eszközök egyik eleme az ökomarketing, amely lehetővé teszi a vállalatok számára környezetkímélőbb termékeik és szolgáltatásaik sikeres értékesítését, működésük társadalmi elfogadtatását, valamint a fogyasztók számára a környezetkímélőbb alternatívák megismerését és választását a mindennapi élet során. Gyakorlati példán keresztül vizsgálhatók a marketing-mix elemei, a környezettudatos marketingstratégia, pozicionálás

Fenntartható fogyasztás

 1. A fogyasztói társadalom környezetpusztító, erőforrás-felélő hatásait ma már senki nem kérdőjelezi meg. Ugyanakkor megoszlanak a vélemények arról, hogyan lehetne a jelenlegi holtpontról elmozdulni, hiszen a jelenleg uralkodó paradigma vonzereje igen nagy. Érdemes megvizsgálni a fenntartható fogyasztás feltételrendszerét, gátló- és sikertényezőit, valamint érdemes elgondolkodni azokon a lehetséges módszereken, amelyek gyökeres változást lennének képesek eredményezni a társadalom magatartásában - a fenntarthatóság irányában

Környezeti nevelés

 1. A hatásos környezeti nevelés elengedhetetlen a társadalom megfelelő tudatformálásában. Érdemes megvizsgálni a környezeti nevelés lehetőségeit, módszereit, azok hatékonyságát, jellemzőit a különböző oktatási szinteken, valamint azt, milyen a fogadtatása és mennyire érvényesül a kívánt szemléletformáló hatás

CSR

 1. A vállalatok társadalmi felelőssége kedvelt szlogen és kutatási terület lett napjainkban. A CSR stratégiával bíró vállalatokat gyakran éri az a vád, hogy csupán a szavak szintjén "társadalmilag felelősek", valódi tetteikben nem, illetve azok az intézkedések, amelyeket CSR-nek neveznek, valójában a marketing mix elemei közé sorolhatók (pl. szponzorálás, PR, stb.). Érdekes lehet konkrét vállalati példán keresztül feltárni a kritikus pontokat, illetve megvizsgálni, mennyiben folytat hiteles CSR tevékenységet az adott vállalat. Érdekes lehet egy nagyvállalat versus kkv összehasonlítás is a témában.